รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เป็น พลเอกหญิง

คอมเมนต์:

ปิติ โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เป็นพลเอกหญิง

    ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เป็น พลเอกหญิง ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

    เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ราชกิจจานุเบกษาเปิดเผยประกาศเรื่อง ให้โอนข้าราชการฝ่ายอัยการ เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการ เป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานพระยศทหาร

 

Sponsored Ad

 

ภาพจาก เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha

 

Sponsored Ad

 

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

    ในหลวง รัชกาลที่ 10 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 2 สำนักงานอัยการสูงสุด

 

Sponsored Ad

 

    ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) และพระราชทานพระยศเป็น พลเอกหญิง

    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564

 

Sponsored Ad

 

    ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ภาพจาก ราชกิจจานุเบกษา

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา, เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ