ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ 8 ทหารชั้นสัญญาบัตร "ภรณ์ทิพย์ สิริวชิรภักดิ์" เป็นพันโทหญิง

คอมเมนต์:

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร 8 นาย "ว่าที่พันโทหญิง ภรณ์ทิพย์ สิริวชิรภักดิ์" เป็น "พันโทหญิง"

    ในหลวง ร.10 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 8 นาย ว่าที่พันโทหญิง ภรณ์ทิพย์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง ราชกิจจานุเบกษา ได้แผยแพร่ประกาศในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

    ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

 

Sponsored Ad

 

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 8 นาย ดังนี้

 

Sponsored Ad

 

    1. ว่าที่ พันเอก ธีระพล ศรีฉ่ำ เป็น พันเอก

    2. ว่าที่ พันโทหญิง ภรณ์ทิพย์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง

    3. ว่าที่ พันโทหญิง สุณิสา ยายิรัมย์ เป็น พันโทหญิง

    4. ว่าที่ พันตรีหญิง รัตน์ฎาวรรณ อัมภวา เป็น พันตรีหญิง

    5. ว่าที่ ร้อยเอก กิตติพล ภูษา เป็น ร้อยเอก

    6. ว่าที่ ร้อยโท ยอดเยี่ยม สินสันธิเทศ เป็น ร้อยโท

    7. ว่าที่ ร้อยโท สุธี คำงาม เป็น ร้อยโท

    8. ว่าที่ ร้อยโท ประเสริฐ บุญเกิด เป็น ร้อยโท

    ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563 และลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563

 

Sponsored Ad

 

    ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ